Algemene voorwaarden Schilderwerken Angelo Leysen

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Artikel 1:         Identificatie en algemene bepalingen

 

1.1.

De BV SCHILDERWERKEN ANGELO LEYSEN, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Molenheiken 87 en met ondernemingsnummer 0734.842.603

 

Telefoonnummer: +32 3 474 22 70 59

e-mail: info@schilderwerkenleysen.be

 

Hierna genoemd: “SCHILDERWERKEN LEYSEN”

 

De Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroep doet op de diensten van SCHILDERWERKEN LEYSEN

 

Hierna genoemd: “DE KLANT”

 

SCHILDERWERKEN LEYSEN en DE KLANT hierna samengenoemd: “partijen”

 

1.2.

SCHILDERWERKEN LEYSEN is actief in uitvoeren van schilder- en behangwerken, zowel binnen als buiten.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de B2B en B2C markt.

 

1.3.

Voorliggende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, offerte, bestelling, levering van goederen en/of factuur door de koper bij SCHILDERWERKEN LEYSEN. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en zijn bepalend voor de rechtsverhouding tussen partijen.

 

Er wordt geen rekening gehouden met de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de koper. De algemene en/of bijzondere voorwaarden van de koper kunnen SCHILDERWERKEN LEYSEN enkel maar binden indien dit schriftelijk en uitdrukkelijk werd overeengekomen.

 

1.4.

SCHILDERWERKEN LEYSEN zal de diensten leveren in overeenstemming met de bepalingen zoals uiteengezet in het order en met alle nodige zorgvuldigheid, vaardigheden, expertise en kennis die van de leverancier in hetzelfde domein kunnen worden verwacht.

 

De verbintenissen uit hoofde van SCHILDERWERKEN LEYSEN zijn inspanningsverbintenissen, tenzij anders bepaald.

 

DE KLANT is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en correcte dienstverlening/levering door SCHILDERWERKEN LEYSEN mogelijk te maken. De werkplaats dient door DE KLANT voorzien van water en elektriciteit en is gevrijwaard tegen vorst.

 

Parketvloeren mogen niet afgekrabd, noch mag vloerzeil of gelijk welke andere vloerbekleding geplaatst worden vooraleer de werken door SCHILDERWERKEN LEYSEN beëindigd zijn. Indien bescherming van de vloerbekleding nodig is, zal dit gebeuren op kosten van DE KLANT

 

1.5.

Het leegmaken van de ruimtes valt volledig ten laste van de klant, indien SCHILDERWERKEN LEYSEN de ruimtes moet leegmaken zal dit ten laste gelegd worden voor DE KLANT.

 

De behandelen ondergrond moet conform geplaatst zijn volgende de regels van de stiel, scheurvrij, stevig, zonder oneffenheden, vrij van vetten, koudebruggen, siliconen, etc.

 

Eventuele scheuren en schade die nadien ontstaan door het behandelen van een niet conforme ondergrond kunnen niet ten laste gelegd worden van SCHILDERWERKEN LEYSEN.

 

Alle herstelling die te wijten zijn aan het loskomen en herbepleisteren van grote gaten, zullen door de stukadoor moeten uitgevoerd worden of zullen ten laste vallen van DE KLANT. De overeenkomst houdt rekening met ondergronden die zich in een toestand bevinden om geschilderd te worden.

Indien DE KLANT aandringt op het schilderen van onvoldoende droge muren, dan wordt zulks gedaan op uitsluitende verantwoordelijkheid van DE KLANT, voor zover SCHILDERWERKEN LEYSEN daartoe schriftelijk voorbehoud heeft geformuleerd en DE KLANT zijn eis schriftelijk heeft bevestigd.

 

Het wegnemen van radiatoren valt ten laste van DE KLANT. Indien herstellingen aan de muren noodzakelijk wordt geacht, zullen zij door SCHILDERWERKEN LEYSEN voor rekeningen en ten laste van DE KLANT.

 

1.6.
De overeenkomst voorziet niet in het wegnemen van afval achtergelaten door DE KLANT of andere aannemers. Evenmin voorziet de overeenkomst in het reinigen van de te schilderen of te behangen oppervlakten die op abnormale wijze door andere werden vervuild of beschadigd

 

 

Artikel 2          Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging van de overeenkomst

 

2.1.

Alle offertes van SCHILDERWERKEN LEYSEN zijn vrijblijvend en worden gemaakt onder alle voorbehoud.

 

2.2.

Een overeenkomst tussen SCHILDERWERKEN LEYSEN enerzijds, en de DE KLANT anderzijds, komt slechts tot stand wanneer de opdracht schriftelijk door beide partijen wordt bevestigd. Een begin van uitvoering door één van de partijen geldt eveneens als bevestiging.

 

2.3.

Wijzigingen van de overeenkomst door DE KLANT zijn slechts bindend voor zover dit schriftelijk tussen SCHILDERWERKEN LEYSEN en DE KLANT werd overeengekomen.

 

Elke wijziging door de koper na de totstandkoming van de overeenkomst kan een aanpassing meebrengen van prijs en/of leveringstermijn.

 

Artikel 3          Prijzen

 

3.1.

De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, andere belastingen, verzending, verzekering, lasten en dergelijke meer. De betalingen dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden.

 

3.2.

Alle geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op alsdan geldende wisselkoersen, inkoopprijzen, belastingen, sociale lasten, tarieven en productiekosten. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meerdere van deze factoren wijzigingen ondergaan, is SCHILDERWERKEN LEYSEN gerechtigd de geoffreerde of overeengekomen prijzen te wijzigen, ongeacht DE KLANT zijn/haar goedkeuring. Prijzen zijn tevens onder voorbehoud van technische en menselijke tekortkomingen, welke gecorrigeerd mogen worden.

 

Meerwerken (dit zijn alle werkzaamheden en leveringen die niet in de overeenkomst begrepen zijn en door DE KLANT worden verlangd evenals onvoorziene omstandigheden) zullen aangerekend worden door SCHILDERWERKEN LEYSEN conform de alsdan geldende marktprijzen. Hetzelfde geldt voor minwerken en kleine schrappingen ten voordele van de klant die verrekend worden in de eindafrekening.

 

3.3.

DE KLANT is verantwoordelijk voor de mededelingen die noodzakelijk zijn voor een correcte facturatie, in het bijzonder de toepassing van een eventueel verlaagd Btw-tarief.

 

Artikel 4          Levering en eigendomsvoorbehoud

 

4.1.

De uitvoeringstermijn wordt steeds in onderling overleg bepaald, rekening houdend met de levertermijn van de materialen, de omvang en de complexiteit van de uit te voeren werken. Wanneer er geen uitvoeringstermijn werd overeengekomen, zullen de werken uitgevoerd worden in overeenstemming met de regels van goed vakmanschap.

 

De door SCHILDERWERKEN LEYSEN opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen worden steeds vrijblijvend verstrekt. In geen geval zal het overschrijden van deze termijnen door DE KLANT kunnen ingeroepen worden als reden voor annulering, verbreking of ontbinding van het Order, voor het aanrekenen van een schadevergoeding en/of de uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren.

 

In geval van vertraging van de levering of niet-aanvaarding, door toedoen van DE KLANT, zijn de daarmee gepaarde kosten integraal ten laste van DE KLANT en zal de verbintenis in hoofde van SCHILDERWERKEN LEYSEN beschouwd worden als voldaan.

 

4.2.

Er geldt een eigendomsvoorbehoud in het voordeel van SCHILDERWERKEN LEYSEN. De eigendomsoverdracht wordt opgeschort tot de volledige betaling van de bestelling. DE KLANT erkent uitdrukkelijk dat SCHILDERWERKEN LEYSEN het recht behoudt de goederen terug te vorderen bij gebreke aan volledige betaling.

 

4.3.

Het risico van de goederen gaat over naar DE KLANT vanaf levering.

 

Artikel 5:         Betalingsverplichtingen

 

5.1.

Alle facturen zijn betaalbaar bij ontvangst van de factuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

5.2.

Bij niet-betaling op de vervaldag, zal het openstaand saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling integraal opeisbaar worden, vermeerderd met navolgende vergoedingen: (i) een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag (incl. BTW) met een minimum van 150,00 EUR en (ii) verwijlintresten van 10% die van rechtswege zullen lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand van de vervaldag tot en met de maand, in de loop van dewelke de betaling wordt verricht.

 

Elke niet betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de opeisbaarheid mee van alle, zelfs niet, vervallen facturen die op dat ogenblik reeds waren opgesteld en doet elke betalingsfaciliteit of korting bij contante betaling voor de toekomst automatisch vervallen.

 

5.3.

SCHILDERWERKEN LEYSEN behoudt zicht het recht voor om een bestelling te splitsen en in delen te leveren. SCHILDERWERKEN LEYSEN kan voor het geleverde al betaling vorderen.

 

5.4

DE KLANT is niet gerechtigd tot schuldvergelijking ten aanzien van SCHILDERWERKEN LEYSEN.

 

Artikel 6:       Conformiteit en oplevering

 

6.1.

De te kiezen tinten zijn deze die voorkomen op de kaarten die door SCHILDERWERKEN LEYSEN ter beschikking worden gesteld. Elke andere kleurschakering kan een prijsverhoging inhouden die overeenstemt met het aantal uren gepresteerd door SCHILDERWERKEN LEYSEN voor het vinden van de juiste tint.

 

De tinten zullen door DE KLANT gekozen worden vanaf de eerste laag. SCHILDERWERKEN LEYSEN is niet verantwoordelijk wanneer een eerste laag doorheen een tweede te zien is vanwege het te groot kleurverschil. Indien alsdan een supplementaire laag dient aangebracht, wordt zulks aan DE KLANT aangerekend als meerwerk.

 

Lichte verschillen in kleur en glans, worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit.

 

Wanneer er nabesteld zou worden, is SCHILDERWERKEN LEYSEN niet aansprakelijk voor kleurverschillen of technische verschillen.

 

6.2.

Elke betwisting of protest dient op straffe van verval bij een ter post aangetekende brief aan SCHILDERWERKEN LEYSEN te worden gericht binnen de 8 kalenderdagen na de dag der levering, respectievelijk na de factuurdatum. Bij gebrek aan protest wordt de koper geacht de werkzaamheden en factuur definitief te hebben aanvaard. Betwisting of protest schort de verplichtingen van DE KLANT niet op.

 

SCHILDERWERKEN LEYSEN zal zo nodig antwoorden op het door DE KLANT gevoerde protest en zulks binnen een redelijke termijn. Het niet antwoorden op het protest van DE KLANT houdt niet automatisch een akkoord met de inhoud van het protest in.

 

6.3.

Gebreken aan een gedeelte van de bestelde werken geven DE KLANT niet het recht op de volledige werken te weigeren.

 

6.4.

Partijen komen overeen dat de door SCHILDERWERKEN LEYSEN uitgevoerde werken zijn opgeleverd en goedgekeurd wanneer er geen gedetailleerde en gemotiveerde schriftelijke klacht door DE KLANT aan SCHILDERWERKEN LEYSEN wordt geformuleerd binnen de 8 kalenderdagen na het beëindigen van het werk en het ontruimen werkplaats of afgewerkt gedeelte.

 

Artikel 7:         Annulatie en ontbinding

 

7.1.

Eenzijdige gehele of gedeeltelijke annulering of niet- uitvoering van de verbintenissen zal beschouwd worden als een eenzijdige verbreking van de overeenkomst. In dit geval zal er minstens een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van de overeengekomen prijs worden aangerekend, onverminderd de mogelijkheid voor partijen om overeenkomstig art. 1794 (Oud) B.W. de werkelijke schade te vorderen.

 

Indien partijen niet behoorlijk of niet-tijdig voldoen aan de overeengekomen verplichtingen, is de andere partij gerechtigd de uitvoering van haar overeengekomen verbintenissen en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot dat de nakoming van de verbintenissen voldoende zeker is gesteld. In dat geval kan de andere partij tot geen enkele vergoeding voor eventuele schade gehouden worden. Onder schade worden kosten bedoeld die zowel indirect als direct door opschorting ontstaan.

 

7.2.

Ingeval van aanvraag van collectieve schuldenregeling, aanvraag van faillissement, stillegging of ontbinding van de klant, zullen alle overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij één van partijen binnen een redelijk tijd mededeelt de nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is de ene partij gerechtigd de uitvoering van het Order op te schorten tot dat nakoming door de andere partij voldoende zeker is gesteld.

Artikel 8          Overmacht

 

8.1.

In geval van overmacht, te weten elke omstandigheid buiten de wil van partijen om en die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert (zoals staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, brand, overstroming, elektriciteitspanne, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden), kan de ene partij haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden, zonder dat de andere partij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn. In  dat geval behoudt SCHILDERWERKEN LEYSEN het recht op vergoeding voor de tot op dat moment verrichte diensten evenals gemaakte kosten.

 

Artikel 9:         Aansprakelijkheid

 

9.1.

SCHILDERWERKEN LEYSEN kan enkel aansprakelijk worden gehouden wegens een ernstige toerekenbare tekortkoming in haar verplichting indien DE KLANT SCHILDERWERKEN LEYSEN onverwijld en middels aangetekende zending een gedetailleerde ingebrekestelling verzonden heeft, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SCHILDERWERKEN LEYSEN ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zodanig gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, dat SCHILDERWERKEN LEYSEN in staat is adequaat te reageren.

 

9.2.

Elke aansprakelijkheid van SCHILDERWERKEN LEYSEN vervalt door het verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van SCHILDERWERKEN LEYSEN in ieder geval vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst waarmee de schade het meest samenhangt.

 

9.3.

De eventuele aansprakelijkheid van SCHILDERWERKEN LEYSEN is beperkt tot de door DE KLANT werkelijk geleden directe schade dat het gevolg is van een bewezen toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen uit de overeenkomst of onrechtmatige daad. De vergoeding voor de werkelijk geleden directe schade is beperkt tot het bedrag gelijk aan het bedrag (exclusief BTW en heffingen) in de offerte en/of overeenkomst en met een maximum van €5.000,00.

 

SCHILDERWERKEN LEYSEN kan geenszins tot vergoeding gehouden worden voor indirecte schade, waaronder begrepen doch niet limitatief: de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegeven, verlies van contracten, de immateriële schade, verlies aan cliënteel en/of enige andere gevolgschade.

 

SCHILDERWERKEN LEYSEN is niet aansprakelijk voor de schade aan derden, zoals doch niet beperkt tot, de contractuele aansprakelijkheid of vertragingsschade opeisbaar door een derde partij bij DE KLANT. Derhalve dient SCHILDERWERKEN LEYSEN DE KLANT geenszins te vrijwaren.

 

9.4.

SCHILDERWERKEN LEYSEN houdt zich het recht voor de fabrikant te betrekken bij betwistingen nopens aansprakelijkheid.

 

9.5.

De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SCHILDERWERKEN LEYSEN of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

 

Artikel 10:       Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

10.1.

Als één of meer van de bepalingen van de algemene voorwaarden ongeldig of niet-bindend zouden zijn of worden, blijven de partijen gebonden aan het resterende deel van de bepalingen.  De geldigheid, de wettigheid en de afdwingbaarheid van de overblijvende bepalingen van deze algemene voorwaarden worden hierdoor niet aangetast of verzwakt. De partijen zullen de ongeldige of niet-bindende bepaling vervangen door een bepaling die geldig en bindend is en waarvan het gevolg, gezien de inhoud en doelstelling van de algemene voorwaarden, zoveel mogelijk gelijk of gelijkaardig is aan het ongeldige of niet-bindende deel.

 

10.2.

Het Belgische recht zal van toepassing zijn.

 

Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met de samenwerking zullen zoveel mogelijk door partijen worden opgelost door middel van onderhandelingen op een niet gerechtelijke en minnelijke manier.

 

Ingeval een dergelijk geschil niet binnen een redelijke termijn tussen partijen kan worden beslecht, zal het worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen die de exclusieve en bindende jurisdictie zal hebben over dergelijk geschil.